เลือกเวลาที่เหมาะสมในการส่ง Email Marketing

ถึงแม้อีเมล์จะมีความสะดวกสบายในการส่งข้อความที่สามารถส่งได้ทุกที่และ ที่สำคัญคือทุกเวลา แต่นั่นเป็นเพียงแค่ในมุมมองจากฝ่ายของผู้ส่งเท่านั้น เพราะในความเป็นจริงผู้รับไม่ได้มีความพร้อมที่จะรับและเปิดอีเมลล์อ่านตลอด เวลาเหมือนผู้ส่ง ดังนั้นเวลาจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากที่ผู้ประกอบการทุกคนควรเอาใจใส่ โดยจากการประมวลและสอบถามผู้เชี่ยวชาญในการทำ Email Marketing แล้วพบว่าช่วงเวลาที่ควรทำการหลีกเลี่ยงการส่งอีเมลล์ไปให้ผู้บริโภคมากที่ สุด คือ วันจันทร์ในช่วงเช้าเพราะจะมีจดหมายเข้ามาในกล่อง inbox เป็นจำนวนมากและเป็นช่วงเวลาแรกของการเปิดทำงานอีกครั้งหลังจากวันหยุดจึง เป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วนที่มีการติดต่อกันเรื่องงานวุ่นวายมากจนลูกค้าไม่มี เวลาอ่านอีเมล์ของท่านอย่างแน่นอน และอีกช่วงเวลาหนึ่งคือตั้งแต่เวลาบ่ายวันศุกร์ยาวจนไปถึงวันหยุดเสาร์และ อาทิตย์ก็ไม่ควรส่งโดยเด็ดขาด เพราะช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้าของผู้ประกอบการจะเลิกเช็คอีเมลล์และเตรียมตัว เดินทางกลับบ้านหรือไปต่างจังหวัดเพื่อพักผ่อนแล้ว

จัดทำ A/B Split Test การทดสอบด้วยวิธีการ A/B Split Test ถือว่าทำได้ง่ายมากที่สุด โดยวิธีการคือให้ผู้ประกอบการสร้างอีเมล์ในหัวข้อเรื่องเดียวกันออกมา 2 ชุดให้มีความแตกต่างกันโดยยึดหลักการออกแบบตามที่ได้เสนอไปแล้วด้านบน จากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบและคัดเลือกรูปแบบอีเมล์ที่ผู้ประกอบการเห็นว่า เหมาะสมมากที่สุด แล้วจึงนำอีเมล์ดังกล่าวเป็นต้นฉบับส่งไปให้ลูกค้าต่อไปเป็นอันเสร็จครบถ้วน ในทุกขั้นตอน

การส่งเสริมการทำธุรกิจผ่าน Email Marketing เป็นตัวขับเคลื่อนในยุคปัจจุบันต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเริ่มจะมีภาพ ลักษณ์ในมุมลบออกมาให้เห็นกันมากขึ้น ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากความน่าเชื่อถือบวกกับผู้ประกอบการนำอีเมล์มาใช้ อย่างขาดศิลปะ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเสียใหม่โดยประยุกต์การใช้อี เมลล์ในการทำธุรกิจให้มีศิลปะมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ขายของแบบ ฮาร์ดเซลล์จนเกินไป จึงจะทำให้อีเมล์สามารถช่วยสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจได้และพัฒนาเป็นช่อง ทางนำพาเงินเข้าสู่กระเป๋าของผู้ประกอบการในที่สุด