Bangkok Airport กับการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัย

เน้นความปลอดภัยของประชาชนและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการให้บริการของ Bangkok Airport ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและมีมาตราการต่อไปนี้

การป้องกันการโจมตีของผู้ก่อการร้าย

– มีการติดตั้งระบบระบบตรวจสอบอาวุธและความปลดภัยที่มีประสิทธภาพสำหรับการคัดกรองในกรณี การจี้เครื่องบิน การวางระเบิด อาวุธพกพาและการก่อการร้ายในรูปแบบอื่นๆ

ข้อกำหนดความปลอดภัยเหตเพลิงไหม้

– มี 3 สถานีคือ สถานีหลัก รับผิดชอบการดับเพลิงอาคาร ส่วนอีก 2 สถานีเป็น Sub Station ตั้งอยู่ในเขต Airside บริเวณกึ่งกลางทางวิ่ง ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก รับผิดชอบการดับเพลิงอากาศยาน ระดับการดับเพลิงและกู้ภัยตามมาตรฐานองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ระดับ 10

ความปลอดภัยชีวิต

– มีมาตรฐานการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยนอกและกรณีฉุกเฉิน การออกแบบสนามบินด้วยการคำนึงถึงความต้องการของผู้พิการและผู้โดยสารที่มีเด็กเล็กมาด้วย และจัดหารถเข็นผูกพิการเพื่อรองรับผู้ที่เดินลำบาก หูหนวกหรือตาบอด การเข้าถึงลิฟท์หรือการเข้าห้องน้ำรวมถึงการเดิน มีป้ายสัญลักษณ์บอกทางเพื่อช่วยในการเดินทางไปแต่ละส่วนได้ถูกต้องและเป็นการสื่อสารที่ชัดเจน